Συστατικές επιστολές

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να λάβουν συστατική επιστολή για λόγους μεταπτυχιακών σπουδών ή για επαγγελματικούς θα πρέπει :

α. να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο μαθήματα στο παρελθόν μαζί μου και να έχουν βαθμό στο καθένα τουλάχιστον «8»

β. να ενημερώνουν για τον μ.ο. του πτυχίου τους, καθώς και για τους βαθμούς των μαθημάτων νεώτερης ιστορίας

γ. να συνοδεύουν το αίτημά τους με πληροφορίες σχετικές για την χρήση της συστατικής επιστολής, για τον χρόνο και τον τρόπο κατάθεσής της και με όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την ολοκληρωμένη σύνταξη της επιστολής.

Advertisements